Política de l’empresa

La Direcció de Triposona S.L. estableix una política de qualitat i seguretat alimentària, basada en la ISO 9.001, ISO 14.001 i la IFS (Internacional Food Standard, versió 6).

La Política de qualitat està encaminada a satisfer les necessitats dels clients i a produir un producte higiènicament segur, preservant i respectant el medi ambient i complint els requisits que estableixen les ISO i la IFS. Per aquests motius la Direcció considera fonamental la promoció de la millora contínua, a través dels següents criteris:

 1. Complir amb les obligacions de produir productes segurs, seguint amb l’APPCC de l’empresa, que es troba basat en els principis del “Codex Alimentarius”, respectant la legislació ambiental i alimentària en totes les activitats de l’empresa i, sempre que sigui possible, anar més enllà d’aquest compliment, per poder assumir en el futur amb obligacions legals cada vegada més severes.
 2. Conèixer la satisfacció dels clients, per complir les seves expectatives.
 3. Analitzar els diferents indicadors o no conformitats per detectar les accions correctives-preventives o recursos necessaris per garantir un producte sanitàriament segur adquirint un compromís de millora contínua del Sistema de Qualitat.
 4. En conseqüència a tot això, l’empresa sempre ha de tenir present que s’han d’utilitzar els processos i les tecnologies més adequades per prevenir, reduir i sempre que sigui possible, eliminar la contaminació i les pertorbacions que incideixin negativament en el producte i en l’ambient.
 5. L’empresa ha de seguir els requisits bàsics de treball ètics:
 • Tot ésser humà posseeix un valor únic, el que justifica la consideració moral cap a cada persona.
 • Cada individu té dret a l’autorealització, fins on no interfereixi amb el mateix dret dels altres, i té l’obligació de contribuir al benestar de la societat.
 • L’empresa ha de proporcionar la millor atenció possible a tots aquells que sol·licitin la seva ajuda i assessorament, sense discriminacions injustes basades en diferències de sexe, edat, incapacitat, color, classe social, raça, religió, llengua, creences polítiques o inclinació sexual.
 • L’empresa tenen en compte els principis de dret a la intimitat, confidencialitat i ús responsable de la informació, en el seu treball professional.
 1. Cobrir les necessitats de formació de tot el personal per conèixer i cooperar amb els sistemes de gestió implantats i assolir els objectius anuals marcats.
 2. Mantenir unes instal·lacions adequades per a facilitar les correctes pràctiques de manipulació i higiene, així com fer el seguiment necessari d’aquestes per assegurar un producte higiènicament segur.
 3. Revisar i establir anualment els objectius de qualitat, i prendre les accions necessàries per millorar els sistemes de gestió.
 4. Treballar per optimitzar recursos, gestionant correctament l’ús de l’energia i l’aigua aplicant sistemes d’estalvi en els nostres sistemes productius, per tal de reduir el consum d’aigua i evitar el malbaratament d’energia.
 5. Gestionar de manera adequada els residus i reduir-los en la mesura del possible.
 6. La nostra empresa organitza la seva gestió amb la finalitat de satisfer les necessitats dels seus membres i expressar el seu potencial màxim al mateix temps que es manté la biodiversitat i els ecosistemes naturals, tot això amb la finalitat de ser una empresa sostenible (tant a nivell econòmic, com social i ecològic).
 7. Cerca contínuament l’optimització i millora dels processos, de manera que s’augmenti la productivitat i es disminueixin els defectes.

La política, els objectius i la revisió d’aquests, es comunica a tots els nivells de l’organització incloent a aquelles persones que treballen en nom de Triposona S.L . Així mateix, està a disposició del públic que la requereixi i es revisa per a la seva contínua adequació en el marc de la revisió per la Direcció.

Joan Aymerich Isern
Gerent
2017.11.03