Salmuera

Tripa fina de cordero entubada
Tripa fina de cordero entubada
Intestinos de cordero naturales salados
Tripa fina de cerdo entubada
Tripa fina de cerdo entubada
Intestinos de cerdo naturales salados